Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin çilesi haline gelen yemekhane sorunu için anket yaptık.Öğrencilerin yemekhanesini bu kez öğretim görevlilerine sorduk ve 50 öğretim elemanının görü­şünü aldık. Anket sonuçları, akıllara başka sorunları getiriyor.

Haber: Dilek Aksoy 

Okulumuz tek kampüsten oluşan küçük bir üniversite… Öğrenci sayısı az olmasına rağmen ye­mekhanemiz yetersiz. Öğlen saatlerinde­ki derslerin çıkışında yemekhane önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle hazırlık gibi ders çıkış saatleri aynı olan sınıfların öğrencileri, öğle aralarının büyük bir bö­lümünü yemekhane sırasında bekleyerek geçiriyorlar. Aslında öğrenci yemekhane­sinin çalışma saatleri hiç de az değil. Ye­mekhanede öğlen 11.45 ve 14.15 ara­sında yemek servisi yapılıyor ancak ye­mekhanenin öğrenci sayısını karşılaya­cak büyüklükte olmaması kuyrukların ve sıra beklemelerinin en büyük nedeni. Öğ­renci yemekhanesi önünde oluşan uzun kuyruklar sadece öğrencileri değil çevre­den geçenleri de engelliyor. Çünkü kala­balık yüzünden civardan geçiş zorlaşıyor.

Anketin sonuçlarına baktığımızda, sahil­deki yemekhaneyi kullanan öğretim gö­revlilerinin yüzde 66’sı kuyruğun varlığın­dan rahatsız, Yüzde 14’ü kuyruktan ra­hatsız olmazken, yüzde 20’si ise kuyru­ğun farkında değil. Ankete katılanların bir kısmı bu sorunun bakış açısına göre de­ğişeceğini belirtti. Bir kısım öğretim ele­manı, “öğrenci yemekhanesindeki kuy­ruk beni neden ilgilendirsin” derken, bir kısım da durumdan dolaylı olarak rahat­sız olduğunu söyledi. Çünkü böyle uzun bir kuyruk, yolun tıkanmasına ve geçişle­rin zorlaşmasına neden oluyor.

Soruları cevaplayanların yüzde 48’i ye­mekhanelerini öğrencilerle paylaşmakta sakınca görmezken, yüzde 52’si bu du­rumdan rahatsız olacaklarını belirtti. Ra­hatsızlık duyacağını söyleyen kesim, bu rahatsızlığı öğretim üyelerinin de yemek­hanesinin küçüklüğüne bağlıyor. Öğren­cilerle bir arada yemek sorun değil an­cak, yemekhaneye kendileri bile sığmak­ta güçlük çekerken, sayının daha da art­ması başka sorunlara neden olacak diye düşünüyorlar.

“Yeni bir yemekhane açılsın” 

Ankete katılan akademisyenlerin yüzde 72’sine göre çözüm; okula yeni bir ye­mekhane açılması ancak onlar bunun da tam bir çözüm olmayacağını belirtiyorlar. Çünkü bu çözüm bir diğer soruyu akılla­ra getiriyor. Yeni yemekhane nereye açı­lacak? Var olan iki yemekhane de yeter­li büyüklüğe sahip olmadığı için, beklenti­lere tam olarak cevap veremiyor. Burada­ki temel neden yer problemi iken, yeni ye­mekhaneye nereden yer bulunacak?

“Durumdan haberdarız” 

Genel sekreter yardımcısı Reyhan Cebeci’ye bu konuyu sorduk. Cebeci,”Biz durumdan haberdarız ancak okuldaki yer problemi nedeniyle çözüm bulmak zor­laşıyor. Sahildeki yemekhanenin öğren­cilere açılması sorunu çözmek için dü­şük bir ihtimal, çünkü orayı sadece aka­demisyenler değil, idari memur ve dışa­rıdan gelen özel konuklar da kullanıyor. Zaten yer problemi orada da mevcut, öğ­rencilerin de dâhil edilmesi, olayı büyü­tür. Öğrenci yemekhanesinin saatleriy­le ilgili bir ayarlanma olabilir, öğrenciler gruplar halinde gidebilir ama onların da ders saatleri belli değil. Bu konu üzerinde çalışıyoruz.”dedi.