Reklama Hayır Denildiği Görülmüştür
GSÜ öğrencileri bir sabah üniversiteye gittiklerinde du­varlarda dev reklam panoları buldular. Gözümüzün alışık olmadığı bu ışıltılı(!) tablo karşısında öğrencilerden farklı sesler yükseldi. Detay olarak Kampüsteki bu sesleri duy­maya çalıştık...
 
 

Haber/Fotoğraf: M. Cihangir Balkır  

G alatasaray Üniversitesi duvar­larına reklam panoları asılma­sı üzerine; üniversitelerinin rek­lama açılmasından rahatsız olan öğren­ciler, tepkilerini dile getirmek için reklam panoların üzerine boş kağıtlar yapıştır­dılar. Panolardan yakınan öğrenciler bir de imza kampanyası başlattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şakir Er­soy, Detay’ın sorularını yanıtladı ve Üni­versite Medya ile olan sözleşmenin yeni­lendiğini, öğrencilerin kaygıları doğrultu­sunda adımlar atıldığını bildirdi.

Galatasaray Üniversitesi Yiğit Okur Yerleşkesi’ne ve alt geçite büyük reklam panoları yerleştirilmesi ile ilgili anlaşma­ya göre Üniversite Medya şirketi üniver­sitenin sahil yerleşkesi dışındaki alanla­rına 3 yıl boyunca büyük ebatlarda 35 adet reklam panosu koyacak ve anlaş­tığı diğer reklam verenlerin afişlerine bu panolarını kiralayacaktı.

Üniversitelere yönelik pazarlama yapan Üniversite Medya, reklam sektö­rüne yeni bir mecra kazandır­mak üzere 2007 yılında kuru­lan bir şirket. İnternet sayfasın­daki tanıtımına göre, kuruluş amacı üniversiteleri reklam sektörünün vazgeçilmez mecrası haline ge­tirmek. Şirketin Galatasaray Üni­versitesi dışında Türkiye’de 30’dan fazla üniversitede de panoları bu­lunuyormuş.

Ebatları 1.7 metre x 1.1 metre olan devcileyin panolar, öğ­rencilerin; karşısına çıktığında bir­den dikkat çekti. Reklam veren şirket­lerin hedefine ulaşmış olmasına karşın öğrenciler duruma farklı tepkiler verdi. Bazı öğrenciler reklam panolarını ola­ğan karşılarken, bazı öğrenciler pano­ların büyüklüğü, adet olarak fazlalığı ve de her yerde karşımızda belirmesinden rahat­sız oldular. Diğer bazı öğ­renci­ler ise, üniversitenin bu rek­lam gelirlerini ne yap­tığını sorgulamaya başladı. Bazı öğ­renciler de devle­tin parasıyla (!) eği­tim almak isterken rek­lamlarla üniversitele­rin ticarethaneleştiğini savundular. Tep­kili öğrenci­ler, reklam panoları­nın üzerine y a p ı ş ­tırdıkları kağıtlara “Duvar­lar öğrencinindir” şeklinde slo­ganlar yazdılar ya da beyaz kağıt­larlarla panoları kapladılar ve öğrencile­rin buralara kendi duyurularını yazması­nı önerdiler.

GSÜ Rektör Yardımcısı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh­met Şakir Ersoy’dan panolar hakkında bilgi aldık. Üniversite kurumlarına rek­lam almanın normal olduğunu düşünen Prof. Ersoy, bütçe yönetiminin öğrenci­yi ilgilendirmediğini, Üniversite Yönetim Kurulu’nun işi olduğunu söyledi. Bunun­la beraber reklam panolarının ebat ola­rak çok büyük olması ve de öğrencile­rin duyurularını yaptığı panoların da rek­lama açılması şikayetlerine duyarlı oldu­ğunu ve öğrencinin kampüsteki yaşam kalitesini arttırmak için bu sorunları çöz­meye çalışacağını belirtti.

Ersoy, birkaç gün sonra ise bu sorunla­ra eğilmiş olarak yeniden Detay’ı bilgi­lendirdi. Üniversite Medya ile olan söz­leşmenin yenilendiğini ve öğrencile­rin kaygıları doğrultusunda adımlar atıl­dığını aktardı. Ersoy, yeni anlaşmada 3 sene olan sürenin 1 yıla indirilirdiği­ni, ilk anlaşmadaki 35 pano adedinin de 20’ye indirildiğini belirtti. Ayrıca derslik­lerin yanındaki panoların da öğrencinin duyurularına ve kullanımına bırakıldığı­nı söyledi. Öğrencilerin kendi aktiviteleri­ni duyurma konusundaki zorluklara karşı Prof. Ersoy, Genel Sekreterlik’in öğrenci kulüplerinin etkinlik afişlerini bastıraca­ğını müjdeledi.

Öğrenciler, yönetimin getireceği bu deği­şikliklerini henüz görmeseler de bunun­la yetineceğe benzemiyorlar. “Üniversi­te duvarları öğrencilere aittir” diyen ve üniversitede reklam istemeyen öğrenci­ler GSÜ’de imza kampanyalarına de­vam ediyorlar ve kalabalık bir şekilde imzalarını rektörlüğe vermeye ha­zırlanıyorlar. İmza atan öğrenciler­le yaptığımız konuşmalardan edindi­ğimiz izlenime göre, ilk hedefleri bir ara­ya gelmek ve üniversitede öğrenci sesini duyulur kılmak olan öğrenciler, üniversi­te yönetiminden, idarenin öğrenci odaklı olarak yapılanmasını istiyorlar.