5187 Sa­yılı Ka­nu­na
Gö­re Ya­yın Sa­hi­bi
Prof. Dr. Et­hem Tol­ga

So­rum­lu Ge­nel
Ya­yın Yö­net­me­ni
Prof. Dr. Öz­den Can­ka­ya

Ya­yın Da­nış­man­la­rı
Ö€ğre­tim Gör. Fü­sun Öz­bil­gen
Araş.Gör. Ce­ren Sö­ze­ri
Araş.Gör. Tol­ga Çe­vi­kel

Ya­zı İş­le­ri Yö­net­me­ni
Ba­rış Mum­yak­maz

Ya­zı İş­le­ri Ku­ru­lu
Ra­ma­zan Du­rak
Çiğ­dem To­par­lak 
Göz­de Ka­zaz

Mu­ha­bir­ler
Se­da Nur Çınar
Gökşin Göktürk
Onur Acar
Gökçe Hubar
Aydan Güler
Özgür Erdem Uzun
Gi­zem Ka­ra­ka­ya

Ya­y›ına kat­kı­da bu­lu­nan
Ca­nan Tek­de­mir

 

Ta­sa­rım ve Uy­gu­la­ma
Sercan Özen
Pe­lin Ka­ra­gül­le

 

Bas­k›: Pun­to Bas­k› Çö­züm­le­ri
Tel: (0 212) 231 30 67-68

Ad­res: Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si
Çıra­ğan Cad. No: 36
Or­ta­köy - 34357 İs­tan­bul

Tel: (0 212) 227 99 64
(0 212) 227 44 80/554

Faks: (0 212) 227 51 48,
(0212) 259 42 64

e-pos­ta:
de­taydergi@gmail.com

(YE­REL SÜ­RE­Lİ YA­YIN)
ISSN 1304-723X